GEBRUIKSVOORWAARDEN

InhoudAnimal Life Foundation streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan Animal Life Foundation niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.
Animal Life Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan Animal Life Foundation niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s. Wel stelt Animal Life Foundation het bijzonder op prijs als u zulke onjuistheden meldt via het e-mailadres info@animallifefoundation.nl.

Gebruik van deze site door gebruiker Wanneer u deze site gebruikt, stemt u ermee in dat u zich gedraagt conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en dat u bij gebruik van deze site de toepasselijke wettelijke regels en algemeen geldende gedragsregels in acht neemt en bovendien dat u zich onthoudt van (let wel: het betreft een niet-limitatieve opsomming):

 • Het insturen van content die inbreuk maakt op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.
 • Het insturen van content met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen;
 • Het beledigen, stalken, op ongepaste wijze benaderen en/of anderszins lastig vallen van anderen;
 • Het plaatsen van reclame-uitingen;
 • Het aanbieden van onrechtmatige verzoeken, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen wordt: kettingbrieven, spam en andere ongewenste verspreiding van informatie;
 • Het insturen van content onder iemand anders naam;
 • Het schenden en/of bedreigen van en/of inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen;
 • Het openbaar maken, verspreiden, uploaden van ongepaste, lasterlijke, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie;
 • Het uploaden van bestanden die virussen bevatten of andere software die de werking van de computer of de site kunnen beschadigen;
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en genot van deze site;
 • Anderszins strafbaar of onrechtmatig handelen;

Voorts verklaart u door gebruik te maken van deze site dat u ermee bekend bent dat :

 • Animal Life Foundation geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor schade, welke ook, die u eventueel zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van de door uw op deze site gepubliceerde content;
 • U te allen tijde gerechtigd bent de door u geplaatste content van deze site te verwijderen.

Advertenties plaatsen
Gebruiker is gehouden bij aanvang van de plaatsing van advertenties op de website controle uit te oefenen en eventuele tekortkomingen direct en schriftelijk kenbaar te maken aan Animal Life Foundation, bij gebreke waarvan Gebruiker wordt geacht de betreffende plaatsing en uitvoering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.
Indien Gebruiker een onvolkomenheid in de advertentieplaatsing op Animal Life Foundation ter zake tijdig aangeeft, zal Animal Life Foundation zich inspannen om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen. Animal Life Foundation is gerechtigd in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder technische problemen, de advertentieplaatsing uit te stellen c.q. op te schorten.
Animal Life Foundation is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om haar moverende redenen te weigeren dan wel plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Animal Life Foundation. Animal Life Foundation behoudt zich tevens het recht voor om tekst en/of vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden/zijn aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.
Gebruiker garandeert Animal Life Foundation dat door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de door Gebruiker verstrekte advertentiemateriaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden ter zake rechten die derden kunnen gelden krachtens de Auteurswet en/of andere regelingen op het gebied van intellectuele eigendom dan wel gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen. Gebruiker vrijwaart Animal Life Foundation zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken ter zake.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Animal Life Foundation met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht
Animal Life Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Animal Life Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Animal Life Foundation beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Animal Life Foundation deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van Animal Life Foundation zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij deze website. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker. Ook hier geldt dat alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website Animal Life Foundation deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen, conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Animal Life Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gebruikersvoorwaarden. Check daarom regelmatig de gebruikersvoorwaarden voor een update van de voorwaarden.

Vragen Als u nog vragen heeft over de gebruikersvoorwaarden, neemt u dan contact op met:
Animal Life Foundation
Oostzeedijk 10A
3063 BB Rotterdam
010-2020040
info@animallifefoundation.nl

 

Hulp bij Huisdieren is een project van Animal Life Foundation.

Animal Life Foundation
Oostzeedijk 10A
3063 BB Rotterdam
010-2020040
info@animallifefoundation.nl

U kunt ons bereiken door een bericht te verzenden via dit formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Loading
porno izle porno